volvo-cars-and-northvol

Volvo Cars and Northvolt

Bản vẽ nhà máy sau khi hoàn thành. Ảnh: Volvo

Khanh Volvo